Protecția datelor

Informații privind protecția datelor pentru clienți și persoanele interesate, conform art. 13, 14 și 21 din Regulamentul General privind Protecţia Datelor RGPD

Protecția datelor este o chestiune importantă pentru noi. În continuare vă informăm cum prelucrăm noi datele dumneavoastră și ce drepturi vă revin.

1. Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor și cui vă puteți adresa?

H.P. Kaysser Internaţional S.R.L
Strada Muşcatei Nr. 3 C
420108 Bistriţa
Tel. +40 (0)363 401 064
Fax +40 (0)363 401 082
E-mail: kaysserint@kaysser.de


2. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor
daniel.voigtlaender@mso.de


3. Scopuri de prelucrare și baza juridică
Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate conform dispozițiilor Regulamentului General privind Protecţia Datelor (RGPD), legii federale privind protecția datelor BDSG (abreviere germană) și altor prevederi relevante privind protecția datelor. Prelucrarea și utilizarea datelor individuale depind de prestarea de servicii convenită sau solicitată. Din documentele contractuale ale noastre, din formulare, din declarația de consimțământ și din alte informații puse la dispoziție dumneavoastră (de ex. pe pagina Web sau în condițiile de afaceri) puteți extrage alte detalii și completări referitor la scopurile de prelucrare.
 

3.1 Consimțământ (art. 6 alin. 1 lit. a RGPD)
Dacă ne-ați acordat un consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal atunci consimțământul respectiv reprezintă baza juridică pentru prelucrarea menționată acolo. Puteți revoca oricând consimțămintele cu efect pentru viitor.

3.2 Îndeplinirea obligațiilor contractuale (art. 6 abs. 1 lit. b RGPD)
Noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru executarea contractelor noastre cu dumneavoastră. Totodată sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal pentru executarea de măsuri și activități în cadrul relațiilor precontractuale.

3.3 Îndeplinirea obligațiilor juridice (art. 6 alin. 1 c RGPD)
Noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor juridice (de ex. legile comerciale și fiscale).
Acest lucru poate fi de ex.:
Comparații cu liste antiterorism europene și internaționale, îndeplinirea obligațiilor de control și luare în evidență, de drept fiscal, precum și arhivarea de date în scopuri de protecția și securitatea datelor precum și verficarea de către autoritățile fiscale și alte autorități.
În afară de aceasta poate fi necesar ca datele cu caracter personal să fie făcute accesibile în cadrul unor măsuri ale autorităților/instanțelor judiciare în scopul ridicării de probe, urmăririi penale sau impunerii unor revendicări de drept civil.

3.4 Interesul îndreptățit al nostru sau terților (art. 6 alin. 1 f RGPD)
Noi putem în afară de aceasta utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza unei aprecieri a intereselor pentru apărarea interesului îndreptățit al nostru sau al terților. Acest lucru se realizează în următoarele scopuri:  

 • pentru publicitate sau cercetarea pieții, dacă dumneavoastră nu ați contestat utilizarea datelor dumneavoastră.
 • pentru obținerea de relații și schimbul de date cu birouri de informații, dacă acest lucru depășește riscul economic al nostru.
 • pentru stocarea limitată a datelor dumneavoastră, dacă o ștergere a datelor nu este posibilă sau este posibilă numai cu un efort foarte mare neproporțional, datorită modului deosebit de stocare.
 • pentru compararea cu listele antiterorism europene și internaționale, dacă acest lucru depășește obligațiile legale.
 • pentru dezvoltarea în continuare de prestări de servicii și produse precum și a sistemelor și proceselor existente.
 • pentru mărirea stocului datelor noastre prin utilizarea sau cercetarea datelor accesibile în mod public.
 • pentru evaluări statistice sau pentru analize a piețelor.
 • pentru revendicarea pretențiilor juridice și apărarea în cazul litigiilor juridice, care nu pot fi corelate direct cu raportul contractual.
 • pentru asigurarea și respectarea dreptului nostru de inviolabilitate a domiciliului prin măsuri corespunzătoare (de ex. monitorizări video).

 

4. Categorii de date cu caracter personal, care sunt prelucrate de noi
Următoarele date sunt prelucrate:

 • Date personale (numele, funcția / branșa și date similare)
 • Date de contact (adresa, adresa de e-mail, număr de telefon și date similare)
 • Istoricul clienților

Noi prelucrăm totodată și date cu caracter personal din surse publice (de ex. Internet, mijloace mass-media, presă, registrele comerțului și de asociații, registre de luare în evidență, borderouri privind debitorii, Cărți Funciare). Noi prelucrăm date cu caracter personal, pe care noi le-am primit în mod regulamentar de la terți (de ex. edituri de adrese, birouri de informații), dacă acest lucru este necesar pentru efectuarea prestării de servicii a noastră.

 

5. Cine primește datele dumneavoastră?
Noi predăm datele dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul societății noastre, către departamentele, care necesită aceste date în scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale și legale, respectiv în scopul implementării interesului nostru îndreptățit. În afară de aceasta, următoarele organe pot primi datele dumneavoastră:

 • persoana care perfectează comenzi, însărcinată de noi, conform art. 28 RGPD
 • organisme și instituții publice în cazul în care este existentă o obligație legală sau impusă de autorități, potrivit căreia noi suntem obligați să oferim relații, declarații sau predarea mai departe a datelor, sau dacă predarea mai departe a datelor este în interesul public
 • organisme și instituții datorită interesului nostru îndreptățit sau interesului îndreptățit al terților pentru scopurile menționate în cadru cifrei 3.4 (de ex. către autorități, birouri de informații, firme de încasări de creanțe scadente, avocați, instanțe, experți, societăți și comisii care aparțin concernului și instanțe de control);
 • alte organisme, pentru care dumneavoastră v-ați dat consimțământul pentru transmiterea de date.

 

6. Transmiterea datelor dumneavoastră către o țară terță sau organizație internațională
O prelucrare a datelor în afara UE, respectiv în afara SEE, nu are loc.


7. Cât timp stocăm datele dumneavoastră?
Dacă este necesar, noi prelucrăm datele dumneavoaastră cu caracter personal pe durata relației de afaceri a noastră iar acest lucru cuprinde și inițierea și perfectarea unui contract. În afară de aceasta noi suntem supuși unor diferite obligații de păstrare și documentare, care rezultă printre altele din Codul Comercial german (abreviere germană: HGB) și din Ordonanța germană privind taxele și impozitele (abreviere germană: AO). Termenele limită prescrise acolo pentru păstrare, respectiv pentru documentare, sunt de până la zece ani peste data încetării relației de afaceri, respectiv a raportului juridic precontractual. În cele din urmă, durata de stocare se apreciază și potrivit termenelor legale de prescriere, care pot fi de exemplu conform paragrafelor 195 și următoarele din Codul Civil german (abreviere germană: BGB) de regulă de trei ani și în anumite cazuri însă și până la treizeci de ani.


8. În ce măsură există o luare automată de hotărâri în caz individual (inclusiv Profiling)?
Noi nu aplicăm nicio procedură de hotărâre pur automată conform articolului 22 RGPD. Dacă vom aplica aceste proceduri în cazuri individuale, atunci vă vom informa separat în această privință, dacă acest lucru este prescris de lege.


9. Drepturile dumneavoastră privind protecția datelor
Aveți dreptul la obținerea de relații conform art. 15 RGPD, dreptul la rectificare conform art. 16 RGPD, dreptul la ștergerea datelor conform art. 17 RGPD, dreptul la limitarea prelucrării conform art. 18 RGPD precum și dreptul la portabilitatea datelor din art. 20 RGPD. În afară de aceasta există un drept de înaintare de plângeri la o autoritate de supraveghere a protecției datelor (art. 77 RGPD). Principial există, conform articolului 21 RGPD, dreptul de contestație contra prelucrării de date cu caracter personal de către noi. Acest drept de contestație este valabil însă numai în cazul existenței unor circumstanțe foarte deosebite ale situației personale a dumneavoastră, în acest caz unele drepturi ale firmei noastre putând fi eventual contrare dreptului dumneavoastră de contestație. Dacă doriți să revendicați unul din aceste drepturi, atunci vă rugăm să vă adresați responsabilului nostru cu protecția datelor daniel.voigtlaender@mso.de.

 

10. Volumul obligațiilor dumneavoastră de a ne pune la dispoziție datele dumneavoastră
Trebuie să ne puneți la dispoziție numai acele date, care sunt necesare pentru începerea și efectuarea unei relații de afaceri sau la a căror colectare noi suntem obligați prin lege. Fără aceste date noi nu vom putea de regulă că încheiem sau să executăm contractul. Acest lucru se poate referi și la date care vor fi necesare ulterior în cadrul relației de afaceri. Dacă vom solicita în afară de acestea și alte date de la dumneavoastră, atunci vi se va atrage atenția separat în privința voluntariatului de furnizare a datelor.

 

11. Informații privind dreptul dumneavoastră la contestație conform art. 21 RGPD
Aveți oricând dreptul să înaintați contestație contra prelucrării datelor dmneavoastră, care se realizează pe baza art. 6 alin. 1 f RGPD (prelucrare de date datorită unei aprecieri a intereselor) sau art. 6 alin. 1 e RGPD (prelucrare de date în interes public), dacă pentru acest lucru există motive, care rezultă din situația dumneavoastră deosebită. Acest lucru este valabil și pentru un Profiling susținut de această dispoziție, în sensul art. 4 nr. 4 RGPD. Dacă înaintați contestație, atunci nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem dovedi motive stringente, demne de protecție, pentru prelucrare, care depășesc interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră sau dacă prelucrarea ajută la revendicarea, exercitarea sau apărarea de drepturi juridice. Noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal eventual și pentru a efectua o reclamă directă. Dacă nu doriți să primiți nicio reclamă, atunci aveți oricând dreptul să înaintați o contestație contra cestui lucru. Acest lucru este valabil și pentru Profiling, dacă acesta este în legătură cu o astfel de reclamă directă. Vom avea în vedere pentru viitor această contestație. Datele dumneavoastră nu le vom mai prelucra în scopuri de reclamă directă, dacă dumneavoastră contestați prelucrarea în aceste scopuri. Contestația poate fi înaintată fără formalități către adresa menționată la punctul 1.

 

12. Dreptul dumneavoastră la plângere, la autoritatea de supraveghere competentă
Dumneavoastră vă revine un drept la plângere, la autoritatea de supravegherea a protecției datelor (art. 77 RGPD). Autoritatea de supraveghere competentă pentru noi este:
Der Landesbeauftragte pentru den Datenschutz și die Informationsfreiheit (Responsabilul cu protecția datelor și libertatea de informare) Baden-Württemberg
Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart

Declarație privind protecția datelor

1. Privire generală asupra protecției datelor

Indicații generale

Indicațiile de mai jos furnizează o privire de ansamblu asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, în momentul în care ne accesați site-ul web. Date cu caracter personal sunt toate datele prin intermediul cărora puteți fi identificat ca persoană. Declarația noastră privind protecția datelor, expusă mai jos, conține informații detaliate în materie de protecție a datelor.

Colectarea datelor pe site-ul nostru web

Cine este responsabil pentru colectarea datelor pe acest site web?
Prelucrarea datelor de pe acest site web este realizată de către operatorul site-ului web. Datele de contact ale acestuia sunt specificate în secțiunea Mențiuni legale a acestui site web.

Cum vă colectăm datele?
Pe de o parte, datele dumneavoastră sunt colectate prin faptul că ni le transmiteți. În acest sens, poate fi vorba de exemplu despre date pe care le introduceți într-un formular de contact.

Alte date sunt colectate automat de către sistemele noastre IT la accesarea site-ului web. Este vorba mai ales despre date tehnice (de ex. browser-ul de internet, sistemul de operare sau ora de accesare a paginii). Colectarea acestor date se realizează în mod automat, de îndată ce ne accesați pagina web.

Cu ce scop vă utilizăm datele?
O parte dintre date este colectată pentru a garanta funcționarea ireproșabilă a site-ului web. Alte date pot fi utilizate pentru a vă analiza comportamentul de utilizator.

Ce drepturi aveți în privința datelor dumneavoastră?
Aveți dreptul în orice moment de a primi informații, în mod gratuit, cu privire la proveniența, destinatarul și scopul datelor dumneavoastră cu caracter personal stocate. De asemenea, aveți dreptul de a solicita rectificarea, blocarea sau ștergerea acestor date. În acest sens, precum și pentru alte întrebări pe tema Protecția datelor, ne puteți contacta în orice moment la adresa specificată în secțiunea Mențiuni legale. De asemenea, aveți dreptul să depuneți plângere la autoritatea de supraveghere competentă.

Tool-uri de analiză și tool-uri de la furnizori terți

La accesarea site-ului nostru web, comportamentul dumneavoastră de navigare poate fi analizat în scop statistic. Acest lucru se realizează mai ales prin intermediul cookie-urilor și al așa-numitelor programe de analiză. De regulă, analiza comportamentului dumneavoastră de navigare se efectuează în mod anonim; comportamentul de navigare nu poate fi asociat cu persoana dumneavoastră.

Puteți contesta această analiză sau o puteți preveni prin neutilizarea unor anumite tool-uri. Pentru informații detaliate în acest sens, consultați următoarea declarație privind protecția datelor. Puteți contesta această analiză. În prezenta declarație privind protecția datelor vă furnizăm informații privind posibilitățile de contestare.


2. Indicații generale și informații obligatorii

Protecția datelor

Operatorii acestor pagini tratează cu seriozitate maximă protecția datelor dumneavoastră personale. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate cu confidențialitate și în conformitate cu dispozițiile legale privind protecția datelor, precum și cu prezenta declarație privind protecția datelor. Când utilizați acest site web se colectează diverse date cu caracter personal. Date cu caracter personal sunt datele prin intermediul cărora puteți fi identificat ca persoană. Prezenta declarație privind protecția datelor explică ce fel de date colectăm și scopul pentru care sunt utilizate acestea. De asemenea, aceasta explică modul în care și scopul pentru care se realizează acest lucru. Vă informăm că transmisia de date pe internet (de ex. în cadrul comunicării prin e-mail) poate prezenta deficiențe de securitate. Din acest motiv, nu este posibilă protecția completă a datelor împotriva accesului terților.

Indicație privind organismul responsabil

Organismul responsabil pentru prelucrarea datelor pe acest site web este:
H.P. Kaysser GmbH + Co. KG
Hans-Paul-Kaysser-Straße 4
71397 Leutenbach

Telefon: +49 (0)7195188-0
E-mail: info@kaysser.de

Organismul responsabil este persoana fizică sau juridică care, în mod unic sau împreună cu alte persoane, decide cu privire la scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal (de ex. nume, adrese de e-mail și alte aspecte similare).

Revocarea acordului dumneavoastră privind prelucrarea datelor

Numeroase procedee de prelucrare a datelor sunt posibile numai cu acordul dumneavoastră explicit. Puteți revoca în orice moment acordul deja furnizat. Este suficient să ne trimiteți un mesaj informal prin e-mail. Legitimitatea datelor prelucrate până la momentul revocării nu va fi afectată de revocare.

Dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere competentă

În caz de abateri de la legea privind protecția datelor, persoana vizată are dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere competentă. Autoritate de supraveghere competentă în materie de protecția datelor este responsabilul cu protecția datelor din cadrul landului federal în care își are sediul compania noastră. Pentru noi, autoritatea de supraveghere competentă este:
Der Landesbeauftragte pentru den Datenschutz și die Informationsfreiheit (Responsabilul cu protecția datelor și libertatea de informare) Baden-Württemberg
Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a solicita pentru dumneavoastră sau pentru un terț datele pe care le prelucrăm în regim automatizat în temeiul acordului dumneavoastră sau pentru îndeplinirea unui contract, în format uzual, ce poate fi prelucrat automat. Dacă solicitați transferul direct al datelor către un alt responsabil, acest lucru se realizează numai dacă este posibil din perspectivă tehnică.

Criptare SSL sau TLS

Această pagină utilizează criptarea de tip SSL sau TLS, din rațiuni de securitate, precum și pentru protecția transferului conținuturilor confidențiale, ca de exemplu comenzi sau solicitări pe care ni le expediați în calitate de operator al paginii. Puteți recunoaște conexiunea criptată după faptul că bara de adresă a browser-ului se schimbă din “http://” în “https://” și apare simbolul unui lacăt.

Când este activată criptarea SSL sau TLS, datele pe care ni le transmiteți nu pot fi interceptate de către terți.

Informare, blocare, ștergere

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, aveți în orice moment dreptul de a fi informat gratuit cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal stocate, proveniența și destinatarul acestora, precum și scopul prelucrării datelor și, după caz, dreptul la rectificarea, blocarea sau ștergerea acestor date. În acest sens, precum și pentru alte întrebări pe tema Date cu caracter personal, ne puteți contacta în orice moment la adresa specificată în secțiunea Mențiuni legale.

Contestație contra mail-urile publicitare

Prin prezenta contestăm utilizarea de către terți a datelor de contact publicate în cadrul obligației privind mențiunile legale, în vederea transmiterii de mesaje publicitare și materiale informative nesolicitate în mod expres. Operatorii paginilor își rezervă în mod expres dreptul la acțiuni în justiție în cazul expedierii nesolicitate de informații publicitare, cum ar fi prin intermediul e-mail-urilor de tip spam.


3. Responsabilul cu protecția datelor

Responsabilul cu protecția datelor stipulat prin lege

Am desemnat pentru compania noastră un responsabil cu protecția datelor.
E-mail: daniel.voigtlaender@mso.de


4. Colectarea datelor pe pagina noastră web

Cookie-uri

Paginile de internet utilizează parțial așa-numite cookie-uri. Cookie-urile nu provoacă daune pe calculatorul dumneavoastră și nu conțin viruși. Cookie-urile au rolul de a ne face oferta mai prietenoasă pentru utilizatori, mai eficientă și mai sigură. Cookie-urile sunt fișiere de text de mici dimensiuni, care se instalează pe calculatorul dumneavoastră și pe care le stochează browser-ul dumneavoastră.

Majoritatea cookie-urilor pe care le utilizăm sunt așa-numitele “cookie-uri de sesiune”. După accesare, acestea se șterg automat. Alte cookie-uri rămân stocate pe terminalul dumneavoastră până când le ștergeți. Aceste cookie-uri ne ajută să vă recunoaștem browser-ul la următoarea accesare.

Vă puteți seta browser-ul în așa fel, încât să fiți informat despre instalarea cookie-urilor și să le permiteți numai în cazuri individuale, să puteți accepta cookie-uri pentru anumite cazuri sau să le excludeți în general, precum și să activați ștergerea automată a cookie-urilor la închiderea browser-ului. Dacă dezactivați cookie-urile, funcționalitatea acestui site web poate fi limitată.

Cookie-urile care sunt necesare pentru realizarea procedeului de comunicare electronică sau pentru furnizarea unor anumite funcții dorite de dumneavoastră (de ex. funcția Coș de cumpărături) se stochează în temeiul art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD. Operatorul site-ului web are interesul justificat privind stocarea cookie-urilor în vederea furnizării serviciilor sale din perspectivă tehnică ireproșabilă și optimizată. Dacă se stochează alte cookie-uri (de ex. cookie-uri pentru a vă analiza comportamentul de navigare), acestea sunt tratate separat în această declarație privind protecția datelor.

Fișiere de jurnal de server

Provider-ul paginilor colectează și stochează automat informații în așa-numite fișiere de jurnal de server, pe care browser-ul dumneavoastră le transmite automat către noi. Acestea sunt:

 • tipul și versiunea browser-ului
 • sistemul de operare utilizat
 • URL-ul referitorului
 • numele de gazdă al calculatorului de pe care se accesează pagina
 • ora solicitării serverului
 • adresa IP

Nu se realizează combinarea acestor date cu alte surse de date.

Temeiul pentru prelucrarea datelor este art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD, care permite prelucrarea datelor în vederea îndeplinirii unui contract sau a măsurilor precontractuale.

Formular de contact

Dacă ne trimiteți solicitări prin intermediul formularului de contact, atunci datele dumneavoastră din formularul de solicitare, inclusiv datele de contact specificate, se stochează de către noi în vederea procesării solicitării și în cazul în care apar întrebări ulterioare. Aceste date nu sunt transmise către terți fără acordul dumneavoastră.

Prelucrarea datelor introduse în formularul de contact se realizează așadar exclusiv în temeiul acordului dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD). Puteți revoca în orice moment acest acord. Este suficient să ne trimiteți un mesaj informal prin e-mail. Legitimitatea datelor prelucrate până la momentul revocării nu va fi afectată de revocare.

Datele pe care le-ați introdus în formularul de contact rămân la noi până când ne solicitați ștergerea, revocați acordul privind stocarea sau încetează scopul pentru care au fost stocate datele (de ex. în urma procesării definitive a solicitării dumneavoastră). Prevederile legale obligatorii – îndeosebi termenele de păstrare – rămân neafectate.

Înregistrarea pe acest site web

Vă puteți înregistra pe site-ul nostru web pentru a folosi funcții suplimentare pe această pagină. Datele introduse în acest sens sunt utilizate de către noi exclusiv cu scopul de utilizare a ofertei sau a serviciului respectiv, pentru care v-ați înregistrat. Datele obligatorii solicitate la înregistrare trebuie specificate integral. În caz contrar, vom respinge înregistrarea.

Pentru modificări esențiale, cum ar fi la nivelul produselor ofertate sau în caz de modificări necesare din perspectivă tehnică, utilizăm adresa de e-mail specificată la înregistrare pentru a vă informa pe această cale.
Prelucrarea datelor introduse la înregistrare se realizează în temeiul acordului dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD). Puteți revoca în orice moment acordul pe care l-ați furnizat. Este suficient să ne trimiteți un mesaj informal prin e-mail. Legitimitatea datelor deja prelucrate nu va fi afectată de revocare.

Datele colectate la înregistrare sunt stocate de noi atât timp cât sunteți înregistrat pe pagina noastră web, acestea fiind apoi șterse. Termenele legale privind păstrarea datelor rămân neafectate.

Funcție de comentariu pe acest site web

Pentru funcția de comentariu pe această pagină, în afară de comentariul dumneavoastră se stochează inclusiv datele privind momentul creării comentariului, adresa dumneavoastră de e-mail și, dacă nu postați în mod anonim, numele de utilizator pe care l-ați ales.

Durata de stocare a comentariilor
Comentariile și datele asociate acestora (de ex. adresa IP) sunt stocate și rămân pe pagina noastră web până când cuprinsul comentat a fost șters sau comentariile trebuie șterse din motive juridice (de ex. comentarii ofensatoare).

Temeiul legal
Stocarea comentariilor se realizează în temeiul acordului dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD). Puteți revoca în orice moment acordul pe care l-ați furnizat. Este suficient să ne trimiteți un mesaj informal prin e-mail. Legitimitatea datelor deja prelucrate nu va fi afectată de revocare.

Prelucrarea datelor (datele clienților și datele contractuale)

Colectăm, prelucrăm și utilizăm date cu caracter personal numai dacă acestea sunt necesare pentru justificarea, organizarea cuprinsurilor sau modificări ale raportului juridic (date colectate). Acest lucru se realizează în temeiul art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD, care permite prelucrarea datelor în vederea îndeplinirii unui contract sau a măsurilor precontractuale. Colectăm, prelucrăm și utilizăm date cu caracter personal prin accesarea paginilor noastre de internet (date de utilizare) numai dacă acest lucru este necesar pentru a facilita sau factura utilizatorului accesarea serviciului.

Datele colectate privind clienții se șterg după finalizarea comenzii sau după încetarea relației de afaceri. Termenele legale privind păstrarea datelor rămân neafectate.

Transmiterea datelor la încheierea contractelor pentru magazine online, comercianți și expedierea produselor

Transmitem către terți date cu caracter personal numai atunci când acest lucru este necesar în cadrul derulării contractului, cum ar fi către companii delegate cu livrarea produselor sau instituția de credit mandatată cu procesarea plăților. Nu se realizează transmiterea ulterioară a datelor, respectiv aceasta are loc numai dacă ați consimțit în mod explicit transmiterii. Datele dumneavoastră nu sunt transmise către terți, cum ar fi pentru scopuri de publicitate, fără acord explicit.

Temeiul pentru prelucrarea datelor este art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD, care permite prelucrarea datelor în vederea îndeplinirii unui contract sau a măsurilor precontractuale. 


5. Tool-uri de analiză și publicitate

Google Analytics

Acest site web folosește funcțiile serviciului de analiză web Google Analytics. Furnizor este Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics utilizează așa-numite "cookie-uri". Acestea sunt fișiere de text care se salvează pe computerul dvs. și care facilitează analiza utilizării site-ului web de către dvs. Informațiile generate de către cookie privind utilizarea dvs. a acestui site web se transmit, de regulă, către un server al Google din USA și se stochează acolo.

Stocarea cookie-urilor Google Analytics are loc în temeiul art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD. Operatorul site-ului web are un interes legitim privind analiza comportamentului utilizatorului, pentru a-și optimiza atât oferta de servicii web, cât și activitatea sa de publicitate.

Anonimizare IP
Am activat pe acest site web funcția de anonimizare a IP-ului. Astfel, înainte de a fi transmisă către SUA, adresa dumneavoastră IP este scurtată de Google în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European. Adresa IP completă va fi transmisă către un server al Google din SUA și scurtată acolo numai în situații excepționale. La cererea operatorului acestui site web, Google va folosi aceste informaţii pentru a evalua utilizarea de către dumneavoastră a acestui site web, pentru a întocmi rapoarte privind activitatea pe site şi pentru a presta servicii asociate cu utilizarea site-ului web şi a internetului faţă de operatorul site-ului web. Adresa IP transmisă de browser-ul dumneavoastră în cadrul Google Analytics nu se combină cu alte date de la Google.

Plugin de browser
Puteți preveni stocarea cookie-urilor prin setarea corespunzătoare a aplicației software a browser-ului dumneavoastră; vă înștiințăm însă că, în acest caz, este posibil să nu puteți folosi la capacitate întreagă toate funcțiile acestui site web. În plus, puteți preveni înregistrarea datelor generate de către cookie și legate de utilizarea site-ului web de către dumneavoastră (incl. adresa dumneavoastră IP) în cadrul Google, precum și procesarea acestor date de către Google, prin descărcarea şi instalarea plugin-ului de browser disponibil prin accesarea link-ului de mai jos: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Prelucrarea datelor comenzilor
Am încheiat cu Google un contract de prelucrare a datelor comenzilor și transpunem integral dispozițiile stricte ale autorităților germane responsabile de protecția datelor la utilizarea Google Analytics.

Caracteristici demografice la Google Analytics
Acest site web utilizează funcția “caracteristici demografice” de la Google Analytics. În acest fel se pot întocmi rapoarte ce conțin afirmații privind vârsta, sexul și intereselor vizitatorilor paginii. Aceste date provin din acțiunea de publicitate a Google bazată pe interesele acesteia, precum și din datele de utilizator ale furnizorilor terți. Aceste date nu pot fi asociate cu nicio persoană anumită. Puteți dezactiva în orice moment această funcție prin intermediul setărilor de afișare din contul dumneavoastră Google sau puteți bloca în general colectarea datelor dumneavoastră de către Google Analytics în modul descris la punctul “Dreptul de a contesta colectarea de date”.

Mai multe informații privind prelucrarea datelor utilizatorilor în cadrul Google Analytics găsiți în declarația Google privind protecția datelor: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Dreptul de a contesta colectarea de date

 

Prevent data collection by resetting your cookie preferences

Google AdWords și Google Conversion Tracking

Acest site web utilizează Google AdWords. AdWords este un program de publicitate online al Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”). În cadrul Google AdWords utilizăm așa-numita funcție Conversion Tracking. Dacă dați clic pe o afișare activată de Google, se instalează un cookie pentru funcția Conversion Tracking. Cookie-urile sunt fișiere de text de mici dimensiuni pe care browser-ul de internet le stochează pe computerul utilizatorului. Aceste cookie-uri își pierd valabilitatea după 30 de zile și nu sunt utilizate pentru identificarea personală a utilizatorilor. Dacă utilizatorul accesează anumite pagini ale acestui site web și cookie-ul nu a expirat încă, Google și noi putem recunoaște că utilizatorul a accesat afișarea și a fost direcționat la această pagină.

Fiecare client Google AdWords primește un alt cookie. Cookie-urile nu pot fi urmărite prin intermediul site-urilor web de către clienți AdWords. Informațiile obținute cu ajutorul cookie-urilor de tip Conversion ajută la întocmirea de statistici de tip Conversion pentru clienți AdWords, care au ales Conversion Tracking. Clienții află numărul total al utilizatorilor care au dat clic pe afișarea lor și care au fost direcționați la o pagină prevăzută cu un tag de Conversion Tracking. Aceștia nu obțin însă informații prin intermediul cărora utilizatorii pot fi identificați personal. Dacă nu doriți să participați la Tracking, puteți contesta această utilizare prin dezactivarea ușoară a cookie-ului de Google Conversion Trackings, prin intermediul browser-ului de internet, secțiunea de setări pentru utilizatori. Apoi nu veți mai participa la statistici de Conversion Tracking.

Stocarea “cookie-urilor tip Conversion” are loc în temeiul art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD. Operatorul site-ului web are un interes legitim privind analiza comportamentului utilizatorului, pentru a-și optimiza atât oferta de servicii web, cât și activitatea sa de publicitate.

Pentru informații suplimentare privind Google AdWords și Google Conversion Tracking, consultați prevederile Google privind protecția datelor: policies.google.com/privacy

Vă puteți seta browser-ul în așa fel, încât să fiți informat despre instalarea cookie-urilor și să le permiteți numai în cazuri individuale, să puteți accepta cookie-uri pentru anumite cazuri sau să le excludeți în general, precum și să activați ștergerea automată a cookie-urilor la închiderea browser-ului. Dacă dezactivați cookie-urile, funcționalitatea acestui site web poate fi limitată.


6. Newsletter

Newsletter

Dacă doriți să primiți newsletter-ul ofertat pe site-ul web, avem nevoie de la dumneavoastră de o adresă de e-mail, precum și de informații care ne permit să verificăm că sunteți titularul adresei de e-mail specificate și sunteți de acord cu primirea newsletter-ului. Nu se colectează alte date, respectiv acestea se colectează în mod opțional. Utilizăm aceste date exclusiv pentru expedierea informațiilor solicitate și nu le transmitem către terți.

Prelucrarea datelor introduse în formularul de abonare la newsletter se realizează exclusiv în temeiul acordului dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD). Acordul furnizat privind stocarea datelor, a adresei de e-mail, precum și utilizarea acesteia pentru expedierea newsletter-ului pot fi revocate în orice moment, de exemplu prin intermediul link-ului "Dezabonare” din newsletter. Legitimitatea datelor deja prelucrate nu va fi afectată de revocare.

Datele introduse de dumneavoastră în scopul abonării la newsletter sunt stocate de noi până la dezabonarea dumneavoastră de la newsletter, fiind șterse după dezabonarea de la newsletter. Nu sunt afectate datele stocate la noi în alte scopuri (de ex. adrese de e-mail pentru zona dedicată membrilor).


7. Plugin-uri și tool-uri

YouTube

Site-ul nostru web utilizează plugin-uri de la pagina YouTube operată de Google. Operatorul paginilor este YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Dacă accesați una dintre paginile noastre configurate cu un plugin YouTube, se stabilește o conexiune la serverele YouTube. Astfel se comunică serverului YouTube care dintre paginile noastre le-ați accesat.

Dacă sunteți logat în contul dumneavoastră YouTube, permiteți YouTube să asocieze comportamentul de navigare direct profilului dumneavoastră personal. Puteţi preveni acest lucru prin delogarea din contul YouTube.

Utilizarea YouTube se realizează în interesul unei prezentări atrăgătoare a ofertelor noastre online. Acest lucru reprezintă un interes legitim în sensul art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD.

Informații detaliate privind prelucrarea datelor utilizatorilor puteți găsi în declarația YouTube privind protecția datelor, la adresa: policies.google.com/privacy.

MaxMind

Acest site web utilizează date geografice GeoLite2 de la MaxMind, disponibile la adresa https://www.maxmind.com/

Pentru a vă putea oferta servicii speciale, cum ar fi preselecția automată de produse din magazinul dumneavoastră, acest site web utilizează aplicația software de localizare geografică dezvoltată de MaxMind (14 Spring Street, 3rd Floor Waltham, MA 02451, USA). Această aplicație software vă analizează adresa IP, pentru a vă identifica locația aproximativă. Localizarea geografică se realizează exclusiv pe baza adreselor IP anonimizate. Este exclusă identificarea exactă a locației vizitatorului site-ului web.

Prelucrarea datelor se bazează pe interesul nostru antreprenorial ce rezultă din scopurile de prelucrare și totodată pe art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD. Dacă nu doriți să utilizați MaxMind, accesați adresa de mai jos, pentru a afla informații detaliate privind dezactivarea:

https://support.maxmind.com/de/maxmind-gdpr-faqs/information-about-the-general-data-protection-regulation-gdpr/how-does-maxmind-handle-data-subject-requests-to-exercise-their-rights-under-the-gdpr/

MaxMind este supusă acordului Privacy Shield încheiat între Uniunea Europeană și SUA și este certificată în acest sens. Astfel, MaxMind se obligă să respecte standardele și dispozițiile legislației europene privind protecția datelor. Pentru informații detaliate, accesați link-ul de mai jos: https://support.maxmind.com/de/maxmind-gdpr-faqs/information-about-the-general-data-protection-regulation-gdpr/is-maxmind-privacy-shield-certified/

Pentru informații detaliate, accesați: https://www.maxmind.com/de/faq. Puteți consulta indicațiile privind protecția datelor la adresa: https://www.maxmind.com/en/geoip2-country-database


8. Furnizori de plăți

PayPal

Pe site-ul nostru web oferim, printre altele, modalitatea de plată prin PayPal. Furnizorul acestui serviciu de plată este PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (denumită în continuare “PayPal”).

Dacă selectați modalitatea de plată prin PayPal, datele de plată pe care le introduceți se transmit către PayPal.

Transmiterea datelor dumneavoastră către PayPal se realizează în temeiul art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD (acord) și al art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD (prelucrare în vederea îndeplinirii contractului). Aveți posibilitatea de a revoca în orice moment acordul furnizat pentru prelucrarea datelor. Revocarea nu are efect asupra efectivității datelor prelucrate anterior.

Utilizarea aplicației noastre cu Internet Explorer nu este deplin acceptată

Vă rugăm să utilizați un browser actual.